top of page

Staub Leben,

Live reactive environment, 2012

UdK Berlin, Intermediales Bewegungslabor.
Campus-Kollision,  Januar 2012, HZT-Uferstudios.

Prof. Nik Haffner: Projektleitung.
Arístides García: Projektleitung, Konzept, Programmierung.
Nikola Pieper: Technische Leitung.

Körper:
Emilia Pfohl, Marine Bertrand, Hanne Müller, Marieke Hohberge, Swann Nowak.

Juan Gabriel Harcha : Tanzer.
Hannes Mück : Kamera.

bottom of page